Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, który jest Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza siedzibą Sklepu w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia kiedy Kupujący wszedł w posiadanie Towaru lub od dnia kiedy w posiadanie towaru weszła osoba trzecia wskazana przez Kupującego, inna niż przewoźnik.

 3. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne Kupujący musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze oświadczenia.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć:

  a) w formie elektronicznej, na adres info@natemataudio.pl

  b) pisemnie, na adres Electronic International Commerce Sp. z o.o., Na Temat Audio, ul. Woronicza 31, 02-640 Warszawa.

 5. Wzór odstąpienia od umowy jest dostępny tutaj. Kupujący może skorzystać z wzoru odstąpienia, nie jest to jednak obowiązkowe.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie ).

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano płatności.

 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Kupujący może zwrócić Towar na adres Electronic International Commerce Sp. z o.o., Na Temat Audio, ul. Woronicza 31, 02-640 Warszawa.

 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 12. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie znajduje zastosowania do Zamówień dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.