Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NATEMATAUDIO.PL

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Electronic International Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-434) ul. Łuki Wielkie 3/5, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000117595, NIP 521-15-82-697, nr REGON: 012247398

 2. Mając na uwadze Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych oraz wypełniając obowiązujące przepisy prawa, w tym w przede wszystkim Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali objęci wymaganymi szkoleniami w zakresie przetwarzania danych osobowych, a firma Electronic International Commerce Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały również procedury i polityka ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniono zgodność z prawem oraz prawidłowość procesów przetwarzania danych, a także pełną wykonalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których te dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności firma Electronic International Commerce Sp. z o.o. współpracuje z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

 3.  Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@eic.com.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul. Łuki Wielkie 3/5, 02-434 Warszawa. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

  a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

  b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

  c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

  d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

 4. W Sklepie internetowym zbierane są następujące dane osobowe:

           a) imię i nazwisko

           b) adres zamieszkania

           c) numer telefonu

           d) adres e-mail

           e) NIP

       5. Podanie danych wskazanych w punkcie 4. jest konieczne w następujących przypadkach:

          a) podczas zakupu bez logowania/rejestracji Konta w Sklepie internetowym (za pośrednictwem internetowego                              Formularza zamówienia).

          b) podczas dobrowolnej rejestracji w bazie Kupujących.

          c) podczas zapisywania się do usługi Newslettera.

 1. Sklep internetowy www.natemataudio.pl wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć akceptowanie Cookies w przeglądarce, poprzez wyłączenie tej funkcji w opcjach konfiguracyjnych przeglądarki. Należy mieć na uwadze, że po tej operacji witryna może nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat Cookies znajdą Państwo na stronie Wszystko o ciasteczkach.

 2. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z oferowanych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów kupna-sprzedaży oraz wszelkich, dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa i oferowanych w Sklepie internetowym.

 4. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w poprzednim punkcie. Wspomniane dane mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonuje ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

 5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

 6. Żadne dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

 7. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji Administrator Danych Osobowych zawiera z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w poprzednich zdaniach. Administrator Danych Osobowych powierza dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

           a) dostarczającym oprogramowanie niezbędne do prowadzenia Sklepu internetowego,

           b) realizującym usługę dostawy Towarów,

           c) obsługującym płatności,

           d) świadczącym inne usługi na rzecz Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego                                        funkcjonowania Sklepu internetowego.

 1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych ma prawo do:

  a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO.

  b) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO.

  c) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO.

  d) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO.

  e) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  f) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO.

  g) nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO.

  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.

 2. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w poprzednim punkcie, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w Sklepie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@natemataudio.pl lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w pkt.3 Polityki prywatności.

 3. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie - PUODO.

 4. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.